Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc)

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc)

http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/search/label/Thi%C3%AAn%20H%E1%BB%93i%20K%C3%BD%20Th%C3%A9p%20%C4%90en%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Ch%C3%AD%20B%C3%ACnh

http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/ (Vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa)


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 1-4/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 1-4/50 from ditmehochiminh on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 5-8/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 5-8/50 from ditmehochiminh on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 9-12/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 9-12/50 from ditmehochiminh on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 13-16/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 13-16/50 from ditmehochiminh on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 17-20/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 17-20/50 from ditmehochiminh on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 21-24/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 21-24/50 from tieudietcongsan on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 25-28/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 25-28/50 from tieudietcongsan on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 29-33/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 29-33/50 from tieudietcongsan on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 33-36/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 33-36/50 from tieudietcongsan on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 37-40/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 37-40/50 from tieudietcongsan on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 41-44/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 41-44/50 from tieudietcongsan on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 45-50/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 45-50/50 from tieudietcongsan on Vimeo.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s